Ładowanie...
Dania na wynos tel. +48 661 262 828 lub +48 18 264 10 87

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

„KARCMA U BORZANKA”

 

Drodzy Goście, Restauracja „Karcma u Borzanka” uważa, że Państwa dane osobowe należą do Was. Szanujemy Państwa prawo do prywatności oraz dane osobowe i staramy się przetwarzać je z należytą starannością, przez cały czas. Odwiedzając Naszą stronę internetową i/lub kontaktując się z Nami w celu uzyskania informacji lub w celach biznesowych, możecie Państwomieć pewność, że Państwa prywatność jest szanowana.

 

Nasza Polityka Prywatności i jej zasady mają zastosowanie wobec identyfikujących Państwa danych osobowych, które zbieramy i o które Państwa czasem prosimy, a które nam podajesz w celu realizacji rezerwacji, umów, wykonania przez nas usług.W szczególności dotyczy to informacji, które bezpośrednio Państwa identyfikują, takich jak Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP oraz inne dane kontaktowe.

 

Naszym celem jest przetwarzanie danych osobowych, które są adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne w stosunku do celu, w jakim je gromadzimy. Wierzymy, że nasze działania są przejrzyste w zakresie rodzaju danych osobowych, które zbieramy i celu, w jakim to robimy. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, tylko wtedy, gdy mamy do tego prawo i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Mamy nadzieję, że poniższe informacje pomogą Państwu podjąć świadomą decyzję o udostępnieniu Nam swoich danych osobowych. Zawsze możesz zdecydować, czy chcesz podać swoje dane osobowe, czy też nie.

 

§ 1

Informacje ogólne

 

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych poprzez serwis www.uborzanka.pl.
 2. Administratorem Danych Osobowych w serwisie jest Katarzyna Petryla, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Karcma u Borzanka Katarzyna Petryla” w Nowym Targu, adres: Nowy Targ (34-400) ul. Waksmundzka 105, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej, posiadającą numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON 120501278 oraz numerem identyfikacji podatkowej NIP 7351298299.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w szczególności w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -„RODO

 

§ 2

Definicje Polityki Prywatności

 

 

 1. Administrator – oznacza Katarzyna Petryla, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Karcma u Borzanka Katarzyna Petryla” w Nowym Targu, adres: Nowy Targ (34-400) ul. Waksmundzka 105, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej, posiadającą numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON 120501278 oraz numerem identyfikacji podatkowej NIP 7351298299.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.uborzanka.pl.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowa o świadczenie usług gastronomicznych, cateringowych, organizację imprez okolicznościowych.

 

 

§ 3

Strona internetowa

Administrator informuje, iż odwiedziny oraz przeglądanie strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych umożliwiających identyfikację. Możemy gromadzić ograniczone nieosobowe informacje identyfikacyjne, które udostępnia Twoja przeglądarka, za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to przykładowo: Twój adres IP, typ przeglądarki, dane o urządzeniu, system operacyjny urządzenia, dane geograficzne, data i czas oraz odwiedzane strony. Gromadzimy te nieosobowe dane, aby lepiej zrozumieć zachowanie Użytkownika Naszej strony, jego interakcje ze stroną, tak aby móc ulepszać naszą ofertę, usługi i stronę internetową w przyszłości. Ochrona Naszej stronyinternetowej i optymalizacja Naszych usług stanowią Nasz uzasadniony interes.

 

§ 4

Ochrona danych osobowych

 

 

 1. Wszelkie dane osobowe są przekazywane przez Użytkowników dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację usługi, której dotyczą.
 2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych
  2. żądania sprostowania danych
  3. do usunięcia danych (w określonych sytuacjach)
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  5. do ograniczenia przetwarzania danych
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  7. do przenoszenia danych osobowych
  8. do wycofania udzielonej zgody
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących bezpośrednio Użytkownika narusza przepisy RODO.
 4. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 5. Wszystkie czynności wskazane w § 4 ust. 2 można wykonać poprzez kontakt skierowany na adres e-mail: karcma@uborzanka.pl
 6. Wszystkie żądania powinny mieć formę pisemną i powinny być przez Użytkownika podpisane. Żądania te muszą zawierać imię, nazwisko i adres mailowy Użytkownika y, które są niezbędne do jednoznacznej identyfikacji.
 7. Wszystkie właściwie wniesione żądania będą rozpatrzone najpóźniej w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 8. Administrator dysponuje odpowiednimi zabezpieczeniami w stosunku do gromadzonych danych osobowych, a ponadto dba, aby były one przechowywane w myśl obowiązujących przepisów prawa, a także by były one przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne.Po tym czasie dane osobowe są trwale usuwane.
 9. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów;
  • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • odpowiednio zabezpieczone;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 10. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarzą, tj.:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i realizacji umów o świadczenie usług gastronomicznych, cateringowych, organizacji imprez okolicznościowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. bRODO.
  2. w celu kierowania do Użytkownika przez Administratora treści marketingowych w sposób, na który Użytkownik wyraził zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika oraz prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO - uzasadniony interes Administratora polega na przesyłaniu do Użytkownika treści marketingowych w okresie świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną, pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który wyraził zgodę.
  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej.
  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora
 11. Zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczone są drogą elektroniczną, obsługi próśb Użytkowników przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.
 12. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem tajemnicy handlowej, poufności oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
 13. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej udostępniane są przez Administratora wyłączenie za zgodą tej osoby.
 14. Odbiorcami Użytkownika danych osobowych mogą być:
  1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. podmioty świadczące na rzecz „Karcmy u Borzanka” usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, reklamowe, audytorskie, kontrolne,
  3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
  4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  5. organy uprawnione do otrzymania Użytkownika danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.
 15. Administrator wskazuje, że dane osobowe wskazane w §4 ust.12 są przetwarzane przez podmioty przetwarzające na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 16. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim.
 17. Administrator może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa. Administrator zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Administrator informuje, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.
 18. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 19. Dane osobowe są przechowywane w bazach danych, elektronicznych i tradycyjnych, zarządzanych przezAdministratora.
 20. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy właściwych ustaw.

 

 

 

§ 5

Przekazywanie danych poza EOG

Restauracja Karcma uprzejmie informuje gości restauracji, iż nie zamierza przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 6

Pliki cookies

 

 

 1. Pliki cookies są to drobne pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane (tymczasowo lub trwale) na urządzeniach osób korzystających z Serwisu. Zawierają one zwykle nazwę strony internetowej, której dotyczą, a także czas przechowywania na urządzeniu oraz unikalny numer.
 2. Ze względu na trwałość, możemy wyróżnić dwa rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez administratora:
  1. sesyjne pliki cookies (sessioncookies) – przechowywane na urządzeniu tylko do momentu zakończenia sesji przeglądarki, następnie zostają trwale usunięte,
  2. trwałe pliki cookies (persistentcookies) – przechowywane są na urządzeniu również po zakończeniu sesji przeglądarki, a usunięcie ich możliwe jest poprzez skasowanie przez Użytkownika.
 3. Ze względu na rodzaj, możemy wyróżnić używane przez Administratora:
  1. niezbędne pliki cookies (strictlynecessarycookies) – umożliwiające poprawne i bezawaryjne korzystanie z Serwisu;
  2. pliki cookies niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (securecookies) – wykorzystywane np. do wykrywania nadużyć dotyczących uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. funkcjonalne pliki cookies (funcionalitycookies) – zapamiętujące informacje co do preferencji Użytkownika w zakresie ustawień strony np. wybór języka;
 4. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celach:
  1. umożliwienia poprawnego działania Serwisu;
  2. statystycznych, czyli dokonywania analiz i badań, których wyniki wykorzystane zostaną do ulepszania Serwisu;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności korzystania z Serwisu;
  4. konfiguracji Serwisu;
 5. Pliki cookies używane przez Administratora są bezpieczne dla przeglądarki, oprogramowania i samego urządzenia.
 6. Warunkiem poprawnego działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z pamięci urządzenia, jednakże wiele tego typu programów domyślnie dopuszcza taką możliwość.
 7. Każdy korzystający z Serwisu może dokonać zmiany ustawień w przeglądarce internetowej urządzenia, w celu zablokowania automatycznej obsługi plików cookies, jednakże może to sprawić, iż funkcjonalność Serwisu zostanie znacznie obniżona, bądź bezawaryjne korzystanie z usług stanie się niemożliwe.
 8. Każda z osób odwiedzających Serwis może usunąć pliki cookies z pomocą odpowiednich funkcji swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się na stronach internetowych poszczególnych przeglądarek np.:
  1. Google Chrome: chrome://settings/clearBrowserData;
  2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
  3. Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/;
  4. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;
  5. Safari: http://www.apple.com/support/safari/.

 

§ 7

Newsletter

 

 1. Użytkownik, który zapisze się do usługi Newsletter będzie otrzymywał od Administratora Serwisu regularnie informacje o aktualnościach oraz ofertach.
 2. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne, bezterminowe i trwać będzie do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody.
 3. Zapisując się do usługi Newsletter Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe, takie jak:
  1. Imię i nazwisko
  2. adres e-mail
 4. Dane osobowe wskazane w § 7 ust. 3 są podawane przez Użytkowników, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi Newsletter.
 5. Użytkownik w celu skutecznego zapisania się do usługi Newsletter zobowiązany jest do:
  1. uprzedniego wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  2. potwierdzenia zapisu na Newsletter na poczcie e-mail Użytkownika.
 6. Dane osobowe wskazane w § 7 ust. 3 będą przetwarzane wyłącznie w procesie obsługi wysyłki Newsletter i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 7. Dane osobowe wskazane w § 7 ust. 3 będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Użytkownik, którego dane są przetwarzane w związku z usługą Newsletter jest uprawniony do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
  2. żądania sprostowania danych,
  3. do żądania usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. Użytkownik zlecający komercyjne mailingi nie ma wglądu w dane osób znajdujących się na listach adresowych Administratora.
 10. Użytkownik jest uprawniony do anulowania usługi Newsletter w każdym czasie. Celem anulowania usługi Newsletter Użytkownik będzie mógł skorzystać z odpowiedniego linku, znajdującego się we wszystkich otrzymywanych wiadomościach Newsletter i po jego kliknięciu automatycznie jego adres e-mail zostanie wypisany z usługi Newsletter .
 11. Administrator Serwisu informujemy, że nie odpowiada za Politykę Prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym w Serwisie, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisu.

 

 

 

§ 8

Kontakty biznesowe

 

 1. Użytkownik, który wypełnia formularz kontaktowy zawarty w Serwisie, celem dokonania rezerwacji, skierowania prośby o przesłanie oferty, informacji marketingowej oraz informacji o aktualnych promocjach, lub ogólnie podejmuje kontakt online z Administratorem, w zależności od charakteru i celu kontaktu zbierane mogą być następujące identyfikujące Użytkownika dane:
  1. imię i nazwisko
  2. e-mail
  3. telefon
  4. adres do korespondencji
  5. inne dane osobowe, które zostały podane przez Użytkownika dobrowolnie, a które są niezbędne do obsługi zapytania i odpowiedzi na nie.
 2. Administrator może także gromadzićdane osobowepochodzące od naszych partnerów biznesowych, od osób trzecich działających w imieniu Użytkownika, na przykład organizatorów przyjęcia lub innego wydarzenia, w którym bierzesz udział jako gość, w naszej restauracji.
 3. Administrator używaTwoich danych osobowych w celu dostarczenia zamówionych przez Ciebie - jako Użytkownika - usług, realizacji dokonanej przez Ciebie rezerwacji i wykonania innych umów, które zawarliśmy. W przypadku, gdyjako Użytkownik udzielisz wyraźnej zgody możemy wysyłać Ci promocyjne i marketingowe informacje, ściśle dopasowane do Ciebie, włączając w to zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia i imprezy, nowości, oferty, etc.

 

 

§ 9

Środki bezpieczeństwa

 

 1. Administrator podejmuje największe starania, aby zastosować odpowiednie techniczne i organizacyjne środki służące ochronie Twoich danych osobowych przed ich przypadkowym i niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą lub zmianą, nieautoryzowanym wyjawieniem lub dostępem i innymi nieuprawnionymi formami przetwarzania.
 2. Administrator ogranicza dostęp do Twoich danych osobowych do naszych pracowników i w ograniczonym zakresie do dostawców, którzy mogą używać tych informacji w celu przetwarzania ich w Twoim imieniu i którzy są zobowiązani do ich ochrony i poufności.

 

§ 10

Zmiana Polityki Prywatności.

 

 1. Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli Administrator będzie związany takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.
 2. Poprzednie wersje Polityki Prywatności będą archiwizowane i mogą zostać udostępnione na uzasadnione życzenie.

 

§ 11

Kontakt z Administratorem.

 

 1. W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila na adres karcma@uborzanka.pl albo skierowanie tradycyjnej korespondencji na poniższy adres:
  • Katarzyna Petryla
   Karcma u Borzanka
   ul. Waksmundzka 105
   34-400 Nowy Targ

   wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczących skargi. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.
 • Osoby, których dane osobowe przetwarza Administratora, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 •  

   

  Aktualności
  Dania na wielkanoc
  Zamówienia przyjmujemy do 28.03.2021r.- termin odbioru do ustalenia.
  Dania wigilijne na zamówienie
  Propozycje świąteczne
  Boże narodzenie
  Wyroby na zamówienie- termin odbioru do ustalenia.
  ^